Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Obchodníka, ktorým je HARGITA s.r.o., 935 85 Demandice 325, IČO: 34150145, DIČ: 2020403231, IČ DPH: SK2020403231, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 2646/N a Kupujúceho alebo Spotrebiteľa, pri objednávaní a dodávaní tovarov a služieb nachádzajúcich sa a ponúkaných v elektronickom obchode www.pisaciepotreby.sk.

1.2. VOP sú záväzné pre všetkých Kupujúcich a spotrebiteľov, t. j. podnikateľov aj fyzické osoby – nepodnikateľov. Všetky vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi – pokiaľ je kupujúcim podnikateľ. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba - nepodnikateľ (spotrebiteľ) v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi predpismi.

1.3 Obchodný vzťah medzi obchodníkom a kupujúcim - spotrebiteľom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej vôle zmluvných strán. Realizáciou obchodu kupujúci - spotrebiteľ súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

II. Vymedzenie pojmov

2.1. pisaciepotreby.sk je internetový obchod (ďalej len „e-shop“) spoločnosti HARGITA s.r.o. umiestnený na elektronickom portáli www.pisaciepotreby.sk, ktorý umožňuje nakupovanie tovarov a služieb.

2.2. Tovarom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v e-shope, označený názvom a objednávkovým číslom alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky kupujúceho, ktorého vykonanie je ponúkané v eshope.

2.3. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v e-shope obchodníka.

2.4. Kupujúcim - spotrebiteľom je osoba, ktorá prejavila slobodnú vôľu a záujem nakupovať tovary a služby v e-shope obchodníka v súlade s VOP. Kupujúcim môžu byť fyzické alebo právnické osoby, a to v postavení podnikateľa. Spotrebiteľ je fyzická osoba nepodnikateľ.

Fyzickými osobami nepodnikateľmi (spotrebiteľmi) sú také fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľmi sú také fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, ďalej osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo osoby podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Kupujúci berie na vedomie, že uvedením identifikačného čísla (IČO) uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou HARGITA s.r.o. v postavení podnikateľa.

2.5. Objednávka je elektronický formulár obsahujúci základné identifikačné údaje kupujúceho - spotrebiteľa, označenie objednávaných produktov a služieb, objednávaného množstva, kúpnej ceny, miesta, spôsobu dodania a spôsobu platby. Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie tovarov alebo služieb zo strany kupujúceho. Objednávka, ani automaticky vygenerovaný a kupujúcemu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky ešte nespôsobujú vznik (uzatvorenie) kúpnej zmluvy medzi kupujúcim - spotrebiteľom a obchodníkom.

 2.6. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu obchodníka kupujúcemu - spotrebiteľovi s jeho objednávkou. Takýto súhlas zašle kupujúci - spotrebiteľ obchodníkovi najneskôr pri odovzdaní objednaného tovaru na prepravu kupujúcemu - spotrebiteľovi.

2.7. Miesto dodania je adresa určená kupujúcim - spotrebiteľom ako miesto na odovzdanie a prevzatie tovarov (tzn. miesto ich doručenia kupujúcemu - spotrebiteľovi) alebo miesto poskytnutia služieb.

2.8. Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných tovarov alebo služieb medzi obchodníkom a kupujúcim - spotrebiteľom.

2.9. Každý tovar alebo služba, ktorú obchodník ponúka na e-shope má zobrazenú cenu. AK je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ - spotrebiteľ (bežná registrácia), zobrazujú sa maloobchodné ceny s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) aj bez DPH. Ak je kupujúcim podnikateľ zaregistrovaný v eshope ako B2B a následne je jeho registrácia schválená administrátorom eshopu, zobrazujú sa veľkoobchodné ceny bez DPH aj s DPH. Ceny zobrazované pri tovaroch nezahŕňajú cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

2.10. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby alebo zo záruky za akosť tovarov alebo služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku spoločnosti HARGITA s.r.o. pre tento internetový obchod.

 

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1. Objednávku vo forme vyplneného elektronického formuláru vytvára kupujúci - spotrebiteľ v e-shope obchodníka a prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.pisaciepotreby.sk je objednávka zaslaná obchodníkovi.

Na vystavenie objednávky vo veľkoobchodných cenách (B2B) je nutné zaregistrovať sa a v registračnom formulári uviesť aj povinné údaje IČO a DIČ.

3.2. Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci - spotrebiteľ na svoju e-mailovú adresu automaticky vygenerované oznámenie o prijatí objednávky na spracovanie v elektronickom systéme obchodníka (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Odoslaním potvrdenia doručenia objednávky ešte nevzniká medzi kupujúcim - spotrebiteľom a obchodníkom kúpna zmluva. Účelom odoslania potvrdenia doručenia objednávky je informovanie kupujúceho - spotrebiteľa o tom, že obchodník prijal objednávku kupujúceho - spotrebiteľa.

3.3. Po prijatí objednávky kupujúceho preverí obchodník dostupnosť požadovaného tovaru na svojich skladoch. V prípade, že požadovaný tovar nebude na sklade obchodníka, alebo jeho dodanie kupujúcemu by bolo možné realizovať len v dlhšom než pri tovare uvedenom termíne dodania, alebo v prípade akýchkoľvek iných nejasností alebo nepresností v objednávke, informuje obchodník kupujúceho o takejto skutočnosti formou emailovej správy alebo telefonicky. Až následne sa kupujúci - spotrebiteľ a obchodník dohodnú na prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy.

V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, obchodník je povinný skontrolovať správnosť podnikateľských identifikačných údajov, a to konkrétne údaj o IČO a údaj o DIČ kupujúceho podnikateľa. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne údajov kupujúceho podnikateľa uvedených v objednávke bude obchodník kontaktovať kupujúceho, a to formou e-mailovej správy alebo telefonicky. Až následne sa kupujúci a obchodník dohodnú na prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy. 

3.4. Zobrazenie tovarov v e-shope obchodníka nemusí presne zodpovedať skutočnému vyhotoveniu tovarov, a to predovšetkým pokiaľ ide o farebnosť ponúkaných tovarov. Farebné zobrazenie ponúkaných tovarov môže byť ovplyvnené aj kvalitou používaného monitora alebo iného koncového zariadenia kupujúceho. 

3.5. V prípade, že pri tovaroch je v názve alebo v popise uvádzaná informácia, že sú dodávané ako mix farieb alebo mix dizajnov znamená to, že tieto tovary nie je možné v rámci automatizovaného skladu dodávať ako konkrétnu farbu alebo konkrétny dizajn, hoci to kupujúci - spotrebiteľ uvedie do poznámky v objednávke. Tieto tovary majú obvykle rovnaký EAN (čiarový kód) a pri automatickom vyskladňovaní podľa EAN nie je možné akékoľvek rozlišovanie medzi jednotlivými farbami a/alebo dizajnami ponúkaných tovarov. Kupujúci - spotrebiteľ berie túto skutočnosť na vedomie a potvrdzuje, že zaslaním objednávky na tovar s označením mix farieb alebo mix dizajnov nemá nárok na konkrétnu farbu a/alebo konkrétny dizajn ponúkaného tovaru.

3.6. Odoslaním objednávky kupujúci - spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito VOP, a že s ich obsahom súhlasí.

 

IV. Ceny tovaru, cenníky a ich platnosť

4.1. Každý tovar alebo služba, ktorú obchodník ponúka na e-shope má zobrazenú cenu. AK je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ  - spotrebiteľ (bežná registrácia), zobrazujú sa maloobchodné ceny s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) aj bez DPH. Ak je kupujúcim podnikateľ zaregistrovaný v eshope ako B2B a následne je jeho registrácia schválená administrátorom eshopu, zobrazujú sa veľkoobchodné ceny bez DPH aj s DPH.

4.2. Ceny zobrazované pri tovaroch nezahŕňajú cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Tieto sú uvádzané až v rámci nákupného košíka a ich výška sa odvíja od spôsobu dopravy, ktorý si vybral kupujúci - spotrebiteľ.

4.3. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob akciového tovaru, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. V prípade, že si kupujúci - spotrebiteľ objedná tovar, ktorý sa už v rámci danej cenovej akcie v momente odoslania objednávky kupujúceho nenachádza na sklade obchodníkovi, informuje obchodník o takejto skutočnosti kupujúceho, a to formou emailovej správy alebo telefonicky. kupujúci - spotrebiteľ v takom prípade nemá právo na dodanie tovaru v akciovej cene.

4.4. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovarov a služieb ponúkaných na e-shope. Zmena ceny sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru alebo služieb.

 

V. Dodacie podmienky

5.1. Obchodník sa zaväzuje dodať objednaný tovar zo svojich skladov podľa dohody s kupujúcim - spotrebiteľom.

5.2. Súčasťou dodávky tovaru sú sprievodné doklady.

5.3. Pri každom tovare uvádza obchodník informáciu o tom, či je tovar dostupný na sklade alebo sa jedná o tovar na objednávku. Doba expedície tovaru je 2 až 14 pracovných dní a závisí od dostupnosti tovarov na skladoch obchodníka alebo dodávateľa v danom čase. V prípade, že expedícia tovarov nie je možná v uvedenej obvyklej lehote, obchodník bude kupujúceho o tejto skutočnosti telefonicky alebo e-mailom informovať.  Až následne sa kupujúci - spotrebiteľ a obchodník dohodnú na prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy.

5.4. Tovar je kupujúcemu - spotrebiteľovi doručený:

na adresu určenú kupujúcim - spotrebiteľom v objednávke

osobným odberom v prevádzke obchodníka

ako balík na výdajnom mieste Packeta (Zásielkovňa), Parcel Shop alebo Alza box, ktorú si kupujúci - spotrebiteľ určil.

5.5. Voľbu spôsobu dodania vykoná kupujúci - spotrebiteľ v rámci procesu objednávania tovaru..

5.6. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení o doručení objednávky obchodníkom. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci - spotrebiteľ riziko vzniku škody na tovare v priebehu dopravy tovaru a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.7. Ak je obchodník podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim - spotrebiteľom v objednávke, je kupujúci - spotrebiteľ povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho - spotrebiteľa nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci - spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.8. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci - spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom otvorení zásielky nie je kupujúci - spotrebiteľ povinný zásielku od prepravcu prevziať.

5.9. Obchodník vystaví kupujúcemu - spotrebiteľovi daňový doklad - faktúru.

5.10. kupujúci - spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie tovaru., najskôr však prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare a/alebo straty tovaru  prechádza na kupujúceho - spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci - spotrebiteľ povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

5.11. Spôsob dopravy a cena za dopravu

Dodanie po celom území SR

Prepravná spoločnosť doručuje zásielku spravidla do 48 hodín od prevzatia zásielky od obchodníka. Obchodník expeduje tovar každý pracovný deň.

Platba za dopravu:

Kuriér - doručenie na adresu:

- Celková cena objednávky nižšia ako 36 € s DPH: cena dopravy 3,90 € s DPH

- Celková cena objednávky vyššia alebo rovná 36 € s DPH: cena dopravy 0 € s DPH

Odberné miesto - Packeta Slovensko (Zásielkovňa):

- Celková cena objednávky nižšia ako 36 € s DPH: cena dopravy 2,95 € s DPH

- Celková cena objednávky vyššia alebo rovná 36 € s DPH: cena dopravy 0 € s DPH

Parcel Shop, Alza Box:

- Celková cena objednávky nižšia ako 36 € s DPH: cena dopravy 1,80 € s DPH

- Celková cena objednávky vyššia alebo rovná 36 € s DPH: cena dopravy 0 € s DPH

Osobný odber na prevádzke obchodníka:

- 0 € s DPH

 

Objednávky s požadovaným miestom doručenia mimo Slovenskej republiky je možné doručiť iba kuriérom. Cenu za dopravu pri objednávkach s miestom doručenia mimo Slovenskej republiky vypočíta obchodník na základe aktuálneho cenníka prepravcu - podľa hmotnosti zásielky a miesta doručenia, do ktorého sa majú tovary doručiť. Obchodník vypočíta takúto cenu dopravy po doručení objednávky kupujúceho, pričom informuje kupujúceho o takejto cene dopravy formou emailovej správy alebo telefonicky. Až následne sa kupujúci - spotrebiteľ a obchodník dohodnú na prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy.

 

VI. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne na účet obchodníka uvedený v daňovom doklade. Kupujúci - spotrebiteľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov platby:

platba na dobierku – kupujúci - spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu a poplatok za dobierku kuriérovi prepravnej spoločnosti až pri doručení tovaru. Možnosť platiť dobierku platobnou kartou závisí od možností prepravcu. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ požaduje doklad o zaplatení, tento si musí pýtať od prepravcu.

platba platobnou kartou online – platba prostredníctvom platobného portálu prevádzkovaného bankou
zálohová platba prevodom na účet – kupujúci - spotrebiteľ uhradí obchodníkom vystavenú zálohovú faktúru. Následne po obdržaní platby obchodník odošle tovar kupujúcemu - spotrebiteľovi

prevodný príkaz – platba je určená registrovaným B2B zákazníkom, na základe dohody s obchodníkom.

6.2. Cena za tovary a služby je splatná do dátumu, ktorý je uvedený na daňovom doklade obchodníka.

6.3. Obchodník si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet obchodníka, ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti.

 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Obchodník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim - spotrebiteľom.

7.2. Bod 7.2. až bod 7.10. tohto článku VII. VOP sa vzťahuje len na spotrebiteľov - fyzické osoby, ktoré sú nepodnikateľmi. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť obchodníkovi.

7.3. Spotrebiteľ odoslaním objednávky obchodníkovi potvrdzuje, že obchodník včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 zákona č.102/2014 Z.z.

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára (stiahnuť tu: poučenie a formulár), ktorého podobu určí obchodník a jeho vzor umiestni na internetovej stránke obchodníka.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu spotrebiteľa, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má obchodník vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť obchodníkovi kompletný tovar spolu s kompletným príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu skladu obchodníka: HARGITA s.r.o., Perecká 42, 934 01 Levice.

7.6. V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti obchodník kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru obchodníkovi bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom.

7.7. V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má obchodník nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.8. Za náklady, ktoré Spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým Spotrebiteľ urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie spotrebiteľa na internetovú stránku obchodníka, počas ktorej Spotrebiteľ vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal e-mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

7.9. V prípade, že Spotrebiteľ nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a obchodník nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebiteľovi.

7.10. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

VIII. Práva zo zodpovednosti za chyby a záruky za akosť

8.1. Kupujúcim – nepodnikateľom (spotrebiteľom) a kupujúcim podnikateľom poskytuje obchodník záruku za akosť tovaru za podmienok uvedených v reklamačnom poriadku.

8.2. V zmysle ustanovení § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. V prípade, že obchodník takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ustanovení § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci - spotrebiteľ právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

 

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z e-shopu www.pisaciepotreby.sk. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov a služieb platia výhradne len pre registrovaných zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom e-shopu www.pisaciepotreby.sk. Takto zverejnené ceny nie sú určené zákazníkom alebo iným osobám, s ktorými je HARGITA s.r.o. v samostatnom zmluvnom vzťahu a s ktorými existuje dohoda o cenách, podmienkach, resp. iných náležitostiach zmluvného vzťahu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi HARGITA s.r.o. a Zákazníkom.

9.2. Písomnou dohodou medzi HARGITA s.r.o. a kupujúcim - spotrebiteľom, môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 29.8.2023. HARGITA s.r.o. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

 

X. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/772 00 01, 037/772 00 34

fax č. 037/772 00 24

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.