Všeobecné obchodné podmienky

        Tento dokument predstavuje všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „všeobecné obchodné  podmienky“) spoločnosti HARGITA, s.r.o., IČO: 34 150 145, Sídlo: 935 85 Demandice 325, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2646/N, v zmysle ust. § 273 ods. 1. a 2. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení pre predaj a dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou HARGITA, s.r.o. tretím osobám a súvisiace práva a povinnosti účastníkov tohto právneho vzťahu v súlade s objednávkami a písomnými kúpnymi zmluvami spoločnosti HARGITA, s.r.o. 

        Všeobecné obchodné podmienky sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim (spoločnosťou HARGITA, s.r.o.) a kupujúcim, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak. Všeobecné obchodné podmienky sú alternatívne prílohou a neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky tovaru vystavenej zo strany kupujúceho a doručenej predávajúcemu, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak.

        Vystavením a doručením objednávky na tovar spoločnosti HARGITA, s.r.o. kupujúci zároveň berie na vedomie všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HARGITA, s.r.o. a s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v plnom rozsahu súhlasí.

 

I.      Výkladové pravidlá a definície

Ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, nasledujúce pojmy budú mať v zmluvnom vzťahu účastníkov nižšie uvedený význam:

 1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť HARGITA, s.r.o.
 2. Kupujúcim  sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vo vzťahu k predávajúcemu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, objednávkou, resp. s konkrétnou kúpnou zmluvou v právnom statuse kupujúceho.
 3. Tovarom sa rozumie tovar ponúkaný spoločnosťou predávajúceho tretím osobám v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, objednávkou, resp. s konkrétnou kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Cenou sa rozumie cena za tovar stanovená medzi zmluvnými stranami dohodou v súlade s platným ponukovým listom. Cena za tovar nezahŕňa náklady nakladania, prepravy, vykladania tovaru, náklady poistenia, príp. stráženia alebo skladovania tovaru, nezahŕňa cenu za dodanie tovaru, príp. ďalšie súvisiace hotové náklady predávajúceho, ak nie je v konkrétnej kúpnej zmluve uzavretej medzi účastníkmi alebo v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.
 5. Objednávkou sa rozumie písomná objednávka kupujúceho vystavená a doručená predávajúcemu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 6. Akceptáciou objednávky sa rozumie výslovný prejav vôle predávajúceho, ktorým predávajúci v celom rozsahu potvrdzuje obsah a podmienky uvedené v objednávke. Doručením akceptácie objednávky kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

II. Predmet kúpnej zmluvy, základné práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, množstva a v požadovanej kvalite podľa obsahu objednávky kupujúceho doručenej predávajúcemu, vystavenej v súlade s platným ponukovým listom predávajúceho /ďalej len „ponukový list“/ a cenníkom predávajúceho /ďalej len „cenník“/, príp. podľa osobitnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi. Kupujúci sa zaväzuje tovar včas a riadne prevziať, poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť v súlade s touto zmluvou a za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
 2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na konkrétne plnenie alternatívne vznikne:
 • uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy na konkrétne plnenie (podporne platia ustanovenia všeobecných obchodných podmienok),
 • doručením objednávky zo strany kupujúceho predávajúcemu na konkrétne plnenie a jej akceptácia zo strany predávajúceho (podporne platia ustanovenia všeobecných obchodných podmienok),
 • doručením objednávky zo strany kupujúceho predávajúcemu na konkrétne plnenie, jej zmenou zo strany predávajúceho (vzniká nový návrh zmluvy) a následná akceptácia takéhoto zmeneného návrhu objednávky zo strany kupujúceho.
 1. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že pre prípad predpokladaného opakovaného alebo viacnásobného odberu tovaru zo strany kupujúceho, uzatvoria rámcovú kúpnu zmluvu na opakovaný odber tovaru. V rámcovej zmluve si môžu účastníci upraviť podmienky vzájomnej spolupráce odlišne od ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvorili rámcovú kúpnu zmluvu na opakovaný odber tovaru, predávajúci sa zaväzuje pravidelne, najmenej však raz do roka, predkladať formou e-mailovej správy kupujúcemu písomnú ponuku sortimentu tovaru. Predávajúci zašle kupujúcemu písomnú ponuku sortimentu tovaru najmenej 30 dní pred začatím platnosti tejto ponuky. Právo zmeny ponukového listu vrátane cien tovaru si predávajúci vyhradzuje bez náhrady voči kupujúcemu.
 3. Pre prípad, že medzi predávajúcim a kupujúci nie je uzatvorená rámcová kúpna zmluva, kupujúci berie na vedomie, že aktuálna ponuka sortimentu tovaru sa nachádza na www.pisaciepotreby.sk. Právo zmeny ponukového listu vrátane cien tovaru si predávajúci vyhradzuje bez náhrady voči kupujúcemu.
 4. Kupujúci je oprávnený objednať tovar:
 • objednaním prostredníctvom povereného obchodného zástupcu (len u registrovaných kupujúcich),
 • prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.pisaciepotreby.sk,
 • osobnou objednávkou (prostredníctvom osoby poverenej k objednaniu a preberaniu tovaru) v prevádzkach predávajúceho,
 • písomnou objednávkou prostredníctvom poštového doručovateľa,
 • písomnou faxovou objednávkou,
 • objednávkou prostredníctvom osobitnej e-mailovej objednávky.
 1. Každá objednávka objednávateľa musí mať nasledovné náležitosti (v opačnom prípade sa nepovažuje za objednávku pre účely tejto zmluvy):
 • číslo a dátum objednávky,
 • zákonné označenie kupujúceho,
 • zákonné označenie predávajúceho,
 • označenie druhu, množstva a akosti objednávaného tovaru,
 • jednotková a súhrnná cena objednávaného tovaru podľa aktuálneho cenníka predávajúceho,
 • spôsob a miesto dodania tovaru kupujúcemu,
 • informácia o výške zmluvnej pokuty 0,5% za každý aj začatý  deň omeškania s úhradou ceny za tovar,
 • odkaz na dodržiavanie všeobecných obchodných podmienok spoločnosti HARGITA, s.r.o.,
 • najneskorší akceptovateľný dátum a čas dodania tovaru (fakultatívne - ak si takúto skutočnosť vymieni kupujúci),
 • podpis oprávneného subjektu v mene kupujúceho (ak si takúto skutočnosť vymieni v objednávke kupujúci – len u registrovaných kupujúcich).
 1. Predávajúci potvrdí objednávku osobne (prostredníctvom poverenej osoby), prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou krátko po jej doručení, resp. najneskôr do 24 hodín od jej doručenia. V opačnom prípade sa objednávka nepovažuje zo strany predávajúceho za akceptovanú (nedošlo k uzatvoreniu zmluvy) a predávajúcemu v takom prípade nevznikajú žiadne práva a povinnosti z takéhoto úkonu. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad, ak predávajúci kupujúcemu oznámi, že jeho objednávka v takomto obsahu nie je prijateľná. Ak kupujúci po následnej zmene návrhu objednávky zo strany predávajúceho nedoručí predávajúcemu akceptáciu takto zmenenej objednávky, objednávka sa nepovažuje za akceptovanú (nedošlo k uzatvoreniu zmluvy) a predávajúcemu v takom prípade nevznikajú žiadne práva a povinnosti z takéhoto úkonu.
 2. V potvrdení objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu dobu evidovania objednávky zo strany kupujúceho.
 3. Predávajúci má vo vzťahu ku kupujúcim doručenej objednávke právo alternatívne:
 • objednávku v celom rozsahu potvrdiť bez ďalších podmienok,
 • navrhnúť zmenu objednávky a požiadať kupujúceho o potvrdenie zmenenej objednávky,
 • objednávku v celom rozsahu potvrdiť a požiadať o zaplatenie zálohy, následne požiadať kupujúceho o potvrdenie takto zmenenej objednávky,
 • objednávku v celom rozsahu potvrdiť a požiadať o úhradu ceny tovaru v hotovosti, následne požiadať kupujúceho o potvrdenie takto zmenenej objednávky.
 1. Súčasťou dodávky tovaru kupujúcemu je potvrdenie prepravnej spoločnosti so základnými údajmi o dodávke. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie dodávky v mieste určenia, v opačnom prípade nebude dodávka tovaru zo strany predávajúceho odovzdaná a kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu takto vzniknuté náklady.
 2. Číslo objednávky kupujúceho je podstatnou náležitosťou potvrdenia prepravnej spoločnosti (prepravný list) a faktúry a predávajúci sa zaväzuje uvádzať ho na všetkých dokladoch súvisiacich s dodávkou.
 3. Predávajúci sa zaväzuje riadne splniť obsah svojho záväzku v zmysle potvrdenej objednávky v dohodnutom rozsahu predmetu plnenia a v dohodnutej lehote. Dodržanie dodacej lehoty zo strany predávajúceho je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti kupujúceho. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho sa nedodržanie lehoty zo strany predávajúceho nepovažuje za omeškanie predávajúceho s plnením povinností podľa tejto zmluvy a kupujúcemu voči predávajúcemu nevznikajú žiadne práva na prípadné sankcie, náhradu škody alebo náhradu hotových nákladov, príp. iné majetkové alebo nemajetkové práva.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo plnenia objednávky aj čiastkovými dodávkami, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 6. Nebezpečenstvo náhodnej škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a podpísaním potvrdenia prepravnej spoločnosti (prepravný list) zo strany kupujúceho.
 7. Zodpovednosť za iné škody na tovare a za škody tovarom spôsobené od dodania tovaru do prechodu vlastníctva znáša v plnom rozsahu kupujúci.

 

III. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za dodávaný tovar je dohodnutá vo výške podľa aktuálne platného ponukového listu a cenníka predávajúceho v čase doručenia objednávky zo strany kupujúceho.
 2. Kupujúci uhrádza popri cene tovaru aj prepravné náklady:
 • v prípade objednávky na dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky - v celom rozsahu vzniknutých nákladov;
 • v prípade objednávky na dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, za predpokladu, že objednávka na plnenie je v hodnote nižšej ako 30 € bez DPH - v paušálnej výške 3,90 € (vrátane DPH);
 • v prípade objednávky na dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, za predpokladu, že objednávka na plnenie je najmenej v hodnote 30 € bez DPH - vo výške 0,00 € (vrátane DPH).
 1. V prípade, že medzi doručením objednávky tovaru zo strany kupujúceho a dodaním tovaru zo strany predávajúceho dôjde k zmene cenníka dodávaných tovarov, predávajúci bude účtovať kupujúcemu ceny podľa cenníka aktuálneho v čase doručenia objednávky.
 2. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť ceny tovaru formou zmeny aktuálneho ponukového listu a cenníka spoločnosti HARGITA, s.r.o. Za účelom stabilizácie cien sa predávajúci zaväzuje udržať ceny nemenené najmenej po dobu 1 mesiaca od poslednej zmeny.
 3. Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry a jej doručenie kupujúcemu najneskôr pri dodaní tovaru.
 4. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru za dodaný tovar a túto doručiť na adresu sídla/ miesta podnikania kupujúceho príp. na inú adresu určenú kupujúcim spolu s potvrdením prepravnej spoločnosti (prepravný list). Platba za dodávku tovaru bude kupujúcim vykonaná v súlade s údajmi z faktúry týkajúcej sa predmetného tovaru. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. Predávajúci je platcom DPH.
 5. Splatnosť faktúry je najmenej 7 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, ak na faktúre nie je uvedená dlhšia lehota splatnosti. Uvedené sa nevzťahuje na prípad platby vopred, resp. na prípady zálohových platieb.
 6. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, v ktorý bude fakturovaná suma v celom rozsahu pripísaná na bankový účet predávajúceho.
 7. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo formou bezhotovostného prevodu na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy v dobe splatnosti faktúry doručenej s dodaným tovarom. Uvedené sa nevzťahuje na prípad platby vopred, resp. na prípady zálohových platieb.
 8. Predávajúci je oprávnený požadovať po doručení objednávky na tovar zálohu na úhradu kúpnej ceny až do výšky 100 % kúpnej ceny (ďalej len „platba vopred“ alebo „zálohová platba“). Záloha bude uhradená kupujúcim v hotovosti v mieste sídla predávajúceho alebo priamo do rúk poverenej osoby predávajúceho, resp. na základe kupujúcemu doručenej faktúry s krátkou lehotou splatnosti. V prípade, že kupujúci neuhradí zálohu v požadovanom čase, predávajúci nie je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu v obvyklej lehote. Pre takýto prípad sa lehota na dodanie tovaru predlžuje o čas omeškania kupujúceho s úhradou zálohy. Ak kupujúci neuhradí zálohu ani do 48 hodín odo dňa jej splatnosti, kupujúci berie na vedomie, že platnosť ním zaslanej objednávky, a tým aj konkrétnej kúpnej zmluvy, sa zrušuje uplynutím tejto doby.
 9. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou fakturovanej kúpnej ceny je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z neuhradenej splatnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
 10. V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu ani v dodatočnej 30-dňovej lehote odo dňa splatnosti uvedenej vo faktúre doručenej kupujúcemu, má predávajúci právo ním dodaný tovar v hodnote zodpovedajúcej nezaplatenej čiastke kúpnej ceny zadržať a vziať od kupujúceho späť bez predchádzajúcej výzvy, kdekoľvek bude tento tovar zastihnutý. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na uplatnenie si ďalšej jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 200,00 € + DPH z tohto titulu a nároku na náhradu vynaložených nákladov s takýmto prevzatím tovaru. Pre prípad, že predávajúci nebude môcť svoj nárok na zaplatenie kúpnej ceny uspokojiť zadržaním a späťvzatím tovaru od kupujúceho, zriaďuje kupujúci v prospech predávajúceho, okamihom prehlásenia predávajúceho o uplatnení si záložného práva, záložné právo ku všetkým svojim hnuteľným veciam nachádzajúcim sa v ktorejkoľvek jeho prevádzke a zároveň udeľuje súhlas a plnú moc na realizáciu tohto záložného práva. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, hradí v plnom rozsahu kupujúci.

 

IV. Miesto a doba plnenia

 1. Predajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodanie objednaného tovaru kupujúcemu na miesto určenia (adresa dodania) a v termíne špecifikovanom v potvrdenej objednávke. Predávajúci je povinný zabezpečiť dodanie tovaru na adresu sídla/ miesta podnikania kupujúceho (fakturačná adresa), ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnutá iná adresa dodania.
 2. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť prepravu tovaru tak, aby nedošlo k jeho porušeniu počas prepravy. Za porušenie celistvosti balenia zodpovedá prepravná spoločnosť, doručovateľská služba. Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný starostlivo skontrolovať neporušenosť obalu doručovaného tovaru.
 3. Dodávka tovaru bude uskutočňovaná v celom rozsahu na náklady kupujúceho v zmysle článku III. bod 2.
 4. Prepravu uskutočňuje predávajúci prostredníctvom prepravnej spoločnosti príp. doručovateľskej služby, ak doručenie tovaru nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 5. Dodacia lehota je dohodnutá v súlade s aktuálnym stavom skladových zásob predávajúceho do 48 hodín od odsúhlasenia objednávky prostredníctvom prepravnej spoločnosti prípadne doručovateľskej služby, najneskôr však do 4. pracovných dní od doručenia objednávky kupujúceho a jej odsúhlasení zo strany predávajúceho (resp. od zmeny návrhu objednávky predávajúcim a jej odsúhlasením zo strany kupujúceho).
 6. V písomnom potvrdení objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu lehotu dodania tovaru.
 7. Predávajúci má možnosť plniť aj čiastočnými dodávkami. Ak po realizácii čiastočnej dodávky kupujúci nebude mať záujem o odobratie zvyšku objednaného tovaru, je oprávnený oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia predchádzajúcej časti dodávky. Oznámenie musí byť vykonané písomne, elektronicky e-mailom alebo cestou faxovej správy, pričom v texte oznámenia musí byť uvedené, že od realizácie zvyšku objednávky odstupuje. V takomto prípade sa kúpna zmluva v tejto časti zrušuje. To neplatí, ak predávajúci dodá zvyšnú časť objednaného tovaru kupujúcemu do 24 hodín od momentu, kedy kupujúci prevzal predchádzajúcu časť objednaného tovaru. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy v časti zvyšku objednaného tovaru zaplatí kupujúci predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 20 % ceny takto odmietnutej časti objednávky.
 8. V prípade čiastkového plnenia sa lehoty uvedené v bode 5. vzťahujú na prvé čiastkové plnenie v zmysle odsúhlasenej objednávky.
 9. Kupujúci sa zaväzuje vytvoriť podmienky na riadne prevzatie tovaru a prevziať tovar od predávajúceho resp. ním poverenej osoby v rámci dohodnutej lehoty dodania. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie dodaného tovaru v potvrdení prepravnej spoločnosti - v prepravnom liste predloženom predávajúcim poverenou prepravnou spoločnosťou príp. doručovateľskou službou.
 10. Pre prípad potreby opätovného doručovania tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu aj prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s opätovným doručovaním tovaru vznikla.
 11. Predávajúci dodá tovar v balení obvyklom pre tento druh tovarov.
 12. Predávajúci dodá objednaný tovar nie v menších ako v minimálnych dohodnutých odberných množstvách. Minimálne odberné množstvá tovaru sú uvedené v cenníku predávajúceho.
 13. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v akosti a vyhotovení ponúkanom výrobcom konkrétneho tovaru.

 

V.     Záručné podmienky, reklamačný poriadok, strata práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a poučenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby
 

 1. Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu od ich zistenia podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškrabaný povrch), akceptuje predávajúci do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia vadného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou potvrdenia prepravnej spoločnosti, účtovným dokladom a vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu a tiež náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.
 4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky za prítomnosti pracovníka prepravnej spoločnosti. V prípade, že obal tovaru je poškodený, kupujúci skontroluje obsah zásielky za prítomnosti pracovníka prepravnej spoločnosti. Ak bol poškodený aj obsah zásielky, spíše kupujúci reklamačný protokol, ktorý mu potvrdí pracovník prepravnej spoločnosti. Reklamačný protokol je nutné ihneď po vyhotovení odoslať kupujúcemu. Reklamácie tohto druhu doručené po 48 hodinách nebudú predávajúcim akceptované. V prípade doručenia písomnej reklamácie dodaného tovaru zo strany kupujúceho vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 exemplároch. Predávajúci je povinný prejednať reklamáciu vád tovaru do 30 dní od písomného doručenia reklamácie od kupujúceho.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar upravený reklamnou potlačou, alebo tovar vyrobený podľa špcifickej požiadavky spotrebiteľa).
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1.  Iné práva  a povinnosti účastníkov
 1. Kupujúci je oprávnený tovar vrátiť predávajúcemu aj bez udania dôvodu, a to do 14 dní od jeho prevzatia.
   
 2. Pri uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy na opakovaný predaj tovaru predávajúci predloží kupujúcemu aktuálny ponukový list spolu s cenníkom.
 3. Akékoľvek oznámenie, uplatnenie nároku, vyjadrenie požiadavky, objednávka, súhlas, schválenie, predloženie alebo akákoľvek iná komunikácia zmluvných strán bude realizovaná v písomnej forme. Formy doručovania: poštová alebo iná zásielka doručená osobne, doporučenou poštou s návratkou, obyčajnou doporučenou poštou, súkromnou kuriérskou službou, faxovou alebo elektronickou poštou (email) na adresu resp. na ostatné kontaktné údaje účastníkov podľa kúpnej zmluvy, resp. objednávky, alebo na inú adresu písomne oznámenú druhej strane.

 4. Akákoľvek komunikácia osobne doručovaná sa bude považovať za právoplatne a účinne doručenú v deň jej prevzatia zmluvnou stranou - adresátom. Komunikácia doručovaná doporučenou poštou sa bude považovať za právoplatne a účinne doručenú v deň jej prevzatia adresátom, inak v druhý pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorý bola zaslaná. Komunikácia zaslaná súkromnou kuriérskou službou alebo faxovou službou sa bude považovať za právoplatne a účinne doručenú v deň jej reálneho doručenia adresátovi, inak v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola zaslaná a pri zaslaní elektronickou poštou (email) sa bude komunikácia považovať za právoplatne a účinne doručenú okamihom doručenia emailovej správy adresátovi podľa elektronickej doručenky, inak v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola zaslaná.
 5. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán neoznámi bezodkladne druhej zmluvnej strane akékoľvek zmeny týkajúce sa relevantných údajov pre túto zmluvu o vlastnom subjekte, je táto zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky takto vzniknuté náklady vrátane prípadnej vzniknutej škody.

 

VII. Rozhodné právo a riešenie sporov

 1. Zmluvný vzťah účastníkov sa spravuje ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, konkrétne ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s tým, že účastníci sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť či už úplne alebo čiastočne význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy.
 2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť. Na účastníkov zmluvného vzťahu sa vzťahujú ustanovenia tých všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré boli platné v čase doručenia objednávky predávajúcemu zo strany kupujúceho, resp. ktoré boli platné v čase uzatvorenia osobitnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Aktuálne všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii účastníkom na web stránke www.pisaciepotreby.sk.
 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1. januára 2010.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté spory budú riešiť prednostne mimosúdnou dohodou. Akýkoľvek právny spor, ktorý by mohol vzniknúť z tejto zmluvy bude s konečnou platnosťou rozhodnutý príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov
a používanie cookies

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o., so sídlom: 935 85 Demandice 325, IČO: 34150145, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2646/N (ďalej len „HARGITA, s..r.o.“), v súvislosti s využívaním e-shopu spoločnosti HARGITA, s.r.o.
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti HARGITA, s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti HARGITA, s.r.o. ( www.pisaciepotreby.sk )
 3. Spoločnosť HARGITA, s.r.o. má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.
   

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
 • meno a priezvisko,
 • akademické tituly,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého bydliska,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • platobné údaje,
 • IP adresa,
 • história objednávok,
   

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
 • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť HARGITA, s.r.o. s jej zákazníkom,
 • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
 • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti HARGITA, s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť HARGITA, s.r.o. poskytla,
 • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti HARGITA, s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť HARGITA, s.r.o. z právnych predpisov (reklamácie tovaru a služieb).
   

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť HARGITA, s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti HARGITA, s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou HARGITA, s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä ale nie výhradne o: reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 4. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).
   

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť HARGITA, s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 12 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou HARGITA, s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti HARGITA, s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť HARGITA, s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.
   

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti HARGITA, s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť HARGITA, S.R.O. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti HARGITA, s.r.o. voči oprávnenej osobe.
   

Práva zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o.

 1. Zákazníci spoločnosti HARGITA, s.r.o. majú nasledujúce práva:
 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti HARGITA, s.r.o. vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti HARGITA, s.r.o.),
 • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
 • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť HARGITA, s.r.o. nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť HARGITA, s.r.o. o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou HARGITA, s.r.o.),
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť HARGITA, s.r.o. o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť HARGITA, s.r.o. preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
 • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť HARGITA, s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť HARGITA, s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti HARGITA, s.r.o. majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti HARGITA, s.r.o. za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu HARGITA, s.r.o., 935 85 Demandice 325, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu s.r.o info@hargita.sk. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť HARGITA, s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 2. V prípade, že zákazníci spoločnosti HARGITA, s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).
   

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť HARGITA s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť HARGITA, s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti HARGITA, s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou HARGITA, s.r.o. a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.
   

Používanie súborov cookies

 1. Pri použití web stránok spoločnosti HARGITA, s.r.o. sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súby, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť HARGITA, s.r.o., ich využíva pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.
 3. V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:
 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam spoločnosti HARGITA, s.r.o.
 1. Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť HARGITA, s.r.o., na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.
 2. V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky spoločnosti HARGITA, s.r.o., manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 3. Spoločnosť HARGITA, s.r.o. nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :
 • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 1. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájtede predovšetkým na:

 

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť HARGITA, s.r.o. elektronicky na emailovú adresu: info@hargita.sk alebo písomne na adrese: 935 85 Demandice 325
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti HARGITA, s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

 

V Demandiciach, 25. mája 2018