Ochrana osobných údajov

  1. Odoslaním svojich údajov vyjadruje kupujúci súhlas predávajúcemu so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov.
  2. Informácie o kupujúcich  sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov.
  3. Všetky údaje získané od kupujúcich využije predávajúci výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, neposkytne ich tretím osobám. Výnimku predstavujú spoločnosti zabezpečujúce prepravu alebo platobný styk (v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok v súlade s objednávkou, resp. osobitnou kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim), ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky.