Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov
a používanie cookies

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o., so sídlom: 935 85 Demandice 325, IČO: 34150145, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2646/N (ďalej len „HARGITA, s..r.o.“), v súvislosti s využívaním e-shopu spoločnosti HARGITA, s.r.o.
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti HARGITA, s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti HARGITA, s.r.o. ( www.pisaciepotreby.sk )
 3. Spoločnosť HARGITA, s.r.o. má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.
   

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
 • meno a priezvisko,
 • akademické tituly,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého bydliska,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • platobné údaje,
 • IP adresa,
 • história objednávok,
   

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
 • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť HARGITA, s.r.o. s jej zákazníkom,
 • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
 • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti HARGITA, s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť HARGITA, s.r.o. poskytla,
 • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti HARGITA, s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť HARGITA, s.r.o. z právnych predpisov (reklamácie tovaru a služieb).
   

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť HARGITA, s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti HARGITA, s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou HARGITA, s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä ale nie výhradne o: reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 4. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).
   

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť HARGITA, s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 12 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou HARGITA, s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti HARGITA, s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť HARGITA, s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.
   

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti HARGITA, s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť HARGITA, S.R.O. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti HARGITA, s.r.o. voči oprávnenej osobe.
   

Práva zákazníkov spoločnosti HARGITA, s.r.o.

 1. Zákazníci spoločnosti HARGITA, s.r.o. majú nasledujúce práva:
 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti HARGITA, s.r.o. vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti HARGITA, s.r.o.),
 • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
 • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť HARGITA, s.r.o. nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť HARGITA, s.r.o. o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou HARGITA, s.r.o.),
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť HARGITA, s.r.o. o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť HARGITA, s.r.o. preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
 • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť HARGITA, s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť HARGITA, s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti HARGITA, s.r.o. majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti HARGITA, s.r.o. za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu HARGITA, s.r.o., 935 85 Demandice 325, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu s.r.o info@hargita.sk. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť HARGITA, s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 2. V prípade, že zákazníci spoločnosti HARGITA, s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).
   

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť HARGITA s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť HARGITA, s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti HARGITA, s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou HARGITA, s.r.o. a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť HARGITA, s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.
   

Používanie súborov cookies

 1. Pri použití web stránok spoločnosti HARGITA, s.r.o. sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súby, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť HARGITA, s.r.o., ich využíva pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.
 3. V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:
 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam spoločnosti HARGITA, s.r.o.
 1. Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť HARGITA, s.r.o., na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.
 2. V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky spoločnosti HARGITA, s.r.o., manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 3. Spoločnosť HARGITA, s.r.o. nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :
 • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 1. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájtede predovšetkým na:

 

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť HARGITA, s.r.o. elektronicky na emailovú adresu: info@hargita.sk alebo písomne na adrese: 935 85 Demandice 325
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti HARGITA, s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.