Reklamačné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1.Tento reklamačný poriadok (ďalej aj ako „RP“) je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti HARGITA s.r.o., 935 85 Demandice 325, IČO: 34150145, DIČ: 2020403231, IČ DPH: SK2020403231, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 2646/N a korešpondenčnou adresou HARGITA s.r.o., Perecká 42, 934 01 Levice (tieto všeobecné obchodné podmienky sú v nasledujúcom texte označené ako „VOP“) a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim a kupujúcim, t. j. kupujúcim - podnikateľom aj kupujúcim -– nepodnikateľom (tzn. spotrebiteľom), ktorý odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/-ov alebo služby/-žieb) podľa podmienok upravených vo VOP internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na webovej stránke www.sevt.sk (ďalej len „Zmluva"). Vymedzenie, resp. definície pojmov uvedené v čl. II. VOP sa použije aj na pojmy uvedené v tomto reklamačnom poriadku, pokiaľ tento RP nestanoví definíciu inú. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto RP.

1.2. Tento RP upravuje práva kupujúcich a povinnosti predávajúceho v súvislosti s reklamáciu chýb tovaru kúpeného kupujúcim od predávajúceho.

1.3. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o cene, spôsobe dopravy, úhrady,  lehoty dodania (parametre tovaru si určuje kupujúci sám v objednávkovom formulári) a podľa potreby aj poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

1.4 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

1.5 Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za chyby tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v priebehu záručnej doby.

 

II. Vrátenie tovaru a záručné podmienky

2.1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov. V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, kupujúci má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ ide o poškodenú zásielku a kupujúci ju od dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu.

2.2. Záručná doba pre spotrebiteľov predstavuje u všetkých tovarov (pokiaľ nie je v záručnom liste, alebo doklade o kúpe tovaru uvedené ináč) štandardne 24 mesiacov, pokiaľ výrobca nestanoví inú záručnú dobu, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade kupujúcich – podnikateľov je záručná doba uvedená ako záručná doba výrobcu uvedená na obale, alebo v dokumentácii k tovaru, maximálne však 12 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

2.3. Ak ide o kupujúceho - spotrebiteľa, sú nároky z chýb tovaru upravené nasledujúcim spôsobom:

 1. Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto chyba bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo, ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu predmetnej súčasti tovaru, za podmienky, že tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť poškodený tovar za bezchybný, za podmienky, že to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol kupujúci tovar riadne užívať ako keby tovar chybu nemal, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak sa síce jedná o odstrániteľnú chybu tovaru, ak však ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovaru alebo pre väčší počet chýb tovaru tovar riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 6. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

2.4. Ak ide o kupujúceho - podnikateľa, sú nároky z chýb tovaru upravené nasledujúcim spôsobom:

 1. Predávajúci rozhodne o riadne uplatnenej reklamácii v lehote 60 dní od jej uplatnenia.
 2. Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto chyba bezplatne, včas a riadne odstránená.
 3. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.
 4. Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol kupujúci tovar riadne užívať ako keby tovar chybu nemal, má predávajúci právo tovar vymeniť za nový,  alebo vystaviť dobropis.
 5. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.
 6. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 90 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH.
 7. Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplynutí dodatočnej lehoty na vyzdvihnutie tovaru.

2.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vznikla chyba alebo poškodenie:

 1. preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním používateľa
 2. ak chyba vznikla bežným opotrebením
 3. pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 4. pri živelných katastrofách

2.6. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 1. že sa vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru
 2. že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti HARGITA s.r.o.

 

III. Reklamácie a reklamačné konanie

3.1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru na adresu skladu predávajúceho t.j.: HARGITA s.r.o., Perecká 42, 934 01 Levice po dohode:

 • na telefónnom čísle: +421 917 603 828
 • emailom info@hargita.sk
 • Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

3.2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

3.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie (napr. vo forme reklamačného listu). Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.4. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa OZ. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje fyzické posúdenie  stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

3.5. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu chyby tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od jeho kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto ustanovenie reklamačného poriadku sa nevzťahuje na kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

3.6. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu chyby tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietol, uvedie predávajúci v doklade o vybavení reklamácie, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľov, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu tovaru, môže reklamáciu chyby tovaru uplatniť znova (počas vykonávania odborného posúdenia neplynie záručná doba). Predávajúci je povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Toto ustanovenie reklamačného poriadku sa nevzťahuje na kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

3.7. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.8. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný spôsobom, ktorý uviedol pri uplatnení reklamácie.

3.9. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

3.10. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

3.11. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.